Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v
internetovom obchode www.klietkapezinok.sk a (ďalej len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný:

JUDr. Iveta Noskovičová, Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok.
IČO: 51915251, IČ DPH: SK1083190834

1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru.

1.3 Predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a (ďalej len „občiansky zákonník“) v spojitosti v ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na účely týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, resp. osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť:

JUDr. Iveta Noskovičová
So sídlom: Myslenická 3141/14, 902 03 Pezinok
IČO: 51915251,
IČ DPH: SK1083190834,
Firma je registrovaná na živnostenskom úrade v Pezinku: OU-PK- OZP-2018/008610-2
SWIFT:
IBAN: SK0711000000002942064795
Banka: Tatra Banka a.s.,
Telefonický kontakt: +421 903 714 875
E-mail: [email protected]

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, p.p.29, 827 99 , Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, Tel.: 02/58272132
(ďalej len „predávajúci“)

1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona ochrane spotrebiteľa a na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
(ďalej len “Kupujúci“)
1.6 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.8 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru v našom internetovom obchode je predchádzajúca registrácia a vytvorenie tzv. osobného účtu, alternatívne jednotlivé prihlásenie a nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na účely osobného účtu kupujúceho rozumejú e-mailová adresa kupujúceho a ním zvolené heslo.

2.2 Návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim je umiestnenie
ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných vlastností, ako aj celkovej ceny vrátane DPH na stránky internetového obchodu. Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom vrátane fakturačných a dodacích údajov, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a spôsob dodania a platby (ďalej len “objednávka“).

2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do
elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny uvedené na stránke internetového obchodu týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.

2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

2.5 Odoslaním objednávky kupujúcim a jej prijatím zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Kúpna zmluva môže byť v nadväznosti na voľbu kupujúceho uzatvorená v slovenskom alebo anglickom jazyku.

2.6 Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri registrácii. predávajúci je povinný zaslaním informačného emailu kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú na základe objednávky, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.

3. Cena tovaru a poštovné

3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránkach nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ako aj všetky ostatné dane. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s doručením objednaného tovaru kupujúcemu, t.j. poštovné.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru a poštovného.

3.3 Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru do 100,- EUR s miestom dodania na území Slovenskej republiky pre doručenie kuriérom, je od 3,00 EUR za jednu zásielku pri prevode na účet vopred a od 4,30 EUR pri dobierke, ak nie je uvedené inak.

3.4 Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 100,- EUR s miestom dodania na území Slovenskej republiky pre doručenie kuriérom, je zadarmo a hradí ju predávajúci, ak nie je uvedené inak.

3.5 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru a objednávkach s miestom dodania na území Českej republiky, stanovuje predávajúci po dohode s kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

3.6 Poštovné je vždy definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

3.7 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré sa kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
3.8 Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3.9 V prípade niektorých skupín Tovarov (napr. tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, poštou o čom bude predtým informovať telefonicky.

4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru je splatná pri odosielaní objednávky
prostredníctvom bankového prevodu, platbou na dobierku u dopravcu.

4.2 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet predávajúceho.

4.3 Kúpna cena pre región Česká republika je splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet predávajúceho.

4.4 Kupujúci môže Kúpnu cenu uhradiť nasledovnými spôsobmi:

1. a) platba na dobierku – za tovar kupujúci zaplatí predávajúcemu pri prevzatí objednávky u dopravca,
2. b) platba prostredníctvom bankového prevodu – za tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom bankového prevodu zadaním potrebných údajov k prevodu kúpnej ceny predávajúcemu.
3. c) platba kartou online – okamžitá platba kartou

4.5 Kupujúcich – podnikateľ platbu kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na niektorý z účtov dodávateľa uvedených na zálohovej faktúre (proforma faktúre).
4.6 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na objednaný tovar až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

5. Doručenie tovaru a dodacie podmienky

5.1 Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto (t.j. v časti „Dodacie údaje“).

5.2 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je tri až štrnásť pracovných dni odo dňa potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.3 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Českej
republiky je sedem až štrnásť pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky
predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.4 V prípade, ak dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je predávajúci povinný kupujúceho o tom dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je predávajúci zároveň oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.

5.5 Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho aj o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky.

5.6 V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7 Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu.

5.8 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.9 Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou.

5.10 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto
dodania v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na tom zmluvné strany písomne, resp. kupujúci s príslušným dopravcom dohodnú, môže kupujúci prevziať tovar aj na mieste inom, než je miesto dodania uvedené v objednávke. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý mu bol doručený na miesto dodania určené v objednávke, resp. iné miesto podľa dohody, alebo si tovar osobne neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

5.11 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, je povinný o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu ktorého správnosť potvrdí doručovateľ, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu. Ak si kupujúci túto povinnosť nesplní, no zároveň dôjde z jeho strany k reklamácii takto dodaného tovaru, dopravca, resp. Predávajúci túto reklamáciu neuzná.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu zavineného dodacou poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

5.13 Tovar je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránkach www.klietkapezinok.sk

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle kupujúci predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, predávajúcemu späť na adresu jeho sídla. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť použitý, akokoľvek upravený, poškodený, špinavý či znehodnotený. Na tovare musia byť zachované všetky štítky, ako od výrobcu, tak aj od nášho obchodu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia kvality tovaru, resp. vzniku škody na tovare je kupujúci povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada škody vzniknutej na vrátenom tovare bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie Kúpnej ceny.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu

6.1 tohto článku znáša v celom rozsahu kupujúci.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim podľa bodu 6.1 tohto článku je predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na dopravu a poštovné, ktoré predstavujú rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si pôvodne zvolil Kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom doručenia tovaru ponúkaným Predávajúcim.

6.7 Predávajúci vráti kupujúcemu platby podľa bodu 6.6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. To neplatí, ak sa predávajúci s kupujúcim písomne dohodnú inak.

6.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
1. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkáze
2. c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7. Záruka, záručné podmienky

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránkach www.klietkapezinok.sk .

7.3 Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP rozumie faktúra doručená kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na škody na tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používania v extrémne neobvyklých podmienkach.

7.7 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúci a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Reklamačné podmienky

8.1 Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť na adrese sídla predávajúceho uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP poštou zaslaním chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru, ktoré časom prirodzene a mení vzhľad výrobku.

8.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, prípadne doručovaciu adresu. Tieto údaje sú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) považované za osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“).

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, a IČ DPH.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Registrovaný kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke ……………………….. (ďalej aj „web stránka“) v časti „Registrácia“.

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán a na účely vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto VOP a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané a že ich nebude uchovávať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Kupujúci pred odoslaním objednávky oboznámením sa s týmito VOP výslovne vyhlasuje, že Predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom v týchto VOP, resp. na web stránke oznámil:
• svoje identifikačné údaje,
• identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v objednávkovom formulári,
• účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim a na účely vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi,
• že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, prípadne doručovaciu adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
• že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť v prípade, že má záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa týchto VOP, v opačnom prípade kúpna zmluva nemusí byť uzatvorená,
• v prípade, že dotknutá osoba má menej ako 16 rokov, pre spracúvanie osobných údajov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Z tohto dôvodu môže Predávajúci požadovať akékoľvek preukázanie veku Kupujúceho,

Pri získavaní osobných údajov sme povinní poskytnúť a poskytujeme dotknutej osobe nasledovné informácie:
• identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený; identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku 1 týchto VOP,
• kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená; zodpovedná osoba nebola určená,
• účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov; tieto sú definované v tomto článku VOP,
• oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ; osobné údaje sa nespracúvajú podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ,
• identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu alebo sprostredkovateľa, tým sú: Prevádzkovateľ webhostingu, Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, Servisní partneri, Dodávatelia, Iné orgány v spotrebiteľskom konaní, Prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií, Daňoví poradcovia a audítori,
• informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2; nezamýšľame preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; osobné údaje uchovávame po dobu desiatich rokov,
• práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (okrem vyššie uvedeného aj právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ako aj na samotné poskytnutie spracúvaných osobných údajov),
• o práve na opravu osobných údajov,
• o práve na vymazanie osobných údajov v prípade, kedy už osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali alebo z dôvodu, že dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZoOOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZoOOÚ, alebo z dôvodu, že osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOOÚ ; toto právo musí dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa,
• o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu, že dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo z dôvodu, že prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
• o práve namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZoOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
• o práve na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a práve preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
• o práve odvolať svoj súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby,
• práve podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 ZoOOÚ v prípade, že má dotknutá osoba za to, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených ZoOOÚ,

zohľadňujúc zákonné obmedzenia a výnimky z vyššie uvedených práv dotknutej osoby a povinností prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom vo výške 20 Eur. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na stránkach internetového obchodu. 10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa bude riadiť znením tých VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránkach nášho internetového obchodu www. dev.klietkapezinok.sk v čase odoslania objednávky tovaru zo strany kupujúceho Predávajúcemu.

10.3 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2019